Една от най-класическите схеми за охлаждане на центрове за данни и други технически помещения с голямо топлинно натоварване е т.нар. периметрово охлаждане. При него обикновено техниката, която се нуждае от охлаждане е концентрирана в средата на помещението, а по неговия периметър са разположени охладителните единици. В най-класическия вариант помещението има двоен под, в който климатизаторите нагнетяват охладения въздух и през решетки в пода точно пред активното оборудване той се подава на входа му. На изхода се издухва отново топъл въздух, който се засмуква от горната част на климатизаторите, отново се охлажда и отново се подава в двойния под. Както и при InLine системите за охлаждане, така и тук, е много важно да има качествено физическо разделяне на топлите и студените зони в помещението за постигане на висока енергийна ефективност.

Когато климатизаторите работят на директно изпарение DX (direct expansion) те на кратко се наричат CRAC, а когато използват охладена от чилъри вода CW (chilled water) краткото им наименование е CRAH.

Напоследък този тип охлаждане все по-често отстъпва място пред InLine системите при проектирането и изграждането на съвременни центрове за данни, но все още на много места това е предпочитан метод.

keyboard_arrow_up