Фирмите за прецизна климатизация предлагат няколко различни варианта за охлаждане на технически помещения, които са подоходящи за помещения и дори сгради с различна специфика. Условно методите могат да бъдат разделени на две основни групи:

  • Климатични тела на директно изпарение.

При тях всяка вътрешна единица има всички основни компоненти на хладилния цикъл с изключение на кондензатор – компресор, вентилатор, изпарител, терморегулиращ вентил. Също така там се намира и електронният микороконтролер, който се грижи и следи за правилното изпълнение на всички процеси в климатизатора. Извън помещението е изнесен единствено кондензаторът, а хладилната връзка между двете тела става посредством медни тръби. В много случаи дори няма електрическа връзка между двете тела, като единствената задача на кондензатора се свежда до това да поддържа налягането на кондензация в определени граници, което се постига със сензори за налягане. Всички останали процеси по прецизния контрол на хладилния цикъл се реализират от вътрешното тяло.

  • Чилърни системи.

При втория тип прецизна климатизация, подхода, до голяма степен, е противоположен. Във външните тела се намират абсолютно всички компоненти реализиращи хладилния цикъл, както и почти цялата електроника отговаряща за нормалната работа на системата – те са получили общото название чилъри. При тях кондензаторът е въздушен, т.е. отново, както и при горния метод, топлината се отделя в околната среда, но изпарителят е воден, което означава, че произведения студ от хладилния цикъл се отдава на топлоносител, който може да бъде вода или някакъв вид гликол, който да предпазва системата от замръзване и корозия. Именно този охладен топлоносител (вода или гликол) постъпва в тела, които се намират в сървърното помещение и отнема от топлината, след което се връща отново в чилъра навън за да бъде охладен отново.

Чилърните системи са малко по-сложни, защото на практика има два отделни циркулационни кръга – единият е този на фреон, а вторият е т.нар. воден кръг. Също така те са с по-висока хладилна мощност, която може да достигне до няколко мегавата, но обикновено са с по-ниско КПД. При тях по-трудно се реализира резервираност на системите, но в много случаи са много по-лесни за монтаж, тъй като се монтира едно голямо тяло на подходящо място, водата циркулира по едно трасе (трасетата могат да бъдат и две отделни в зависимост от схемата на резервираност), което се разклонява при всяко вътрешно тяло. При системите на директно изпарение, всяко тяло обикновено работи само за себе си и това улеснява резервирането, но изисква и отделен кондензатор, както и отделно тръбно трасе. Чилърите имат нужда от допълнителен помпен модул за водния кръг, който може да бъде в граден в тях или изнесен. Също така, наличието на вода в изчислителния център добавя още една опасност към всички останали. От всичко изброено до тук, става ясно, че чилърите имат редица недостатъци пред климатизацията на директно изпарение, но имат и едно основно голямо предимство – те не охлаждат директно средата в помещението, а междинен топлоносител, което прави процесите много по-инертни и в случай на авария в климатичната система има определено време, което зависи от количеството топлоносител, при което охлаждането продължава, благодарение само на циркулацията му. При системите на директно изпарение, в момента, в който климатизацията спре да работи, нещата вече са критични и времето за реакция е много по-ограничено. Само това предимство, въпреки множеството недостатъци на чилърните системи, ги прави все още толкова популярни, тъй като времето за реакция при възникване на проблем е ключов параметър при охлаждането на изчислителни центрове. Другото голямо предимство на чилърите пред климатиците на директно изпарение, е лесния начин за реализиране на индиректен free cooling. Това може да стане с допълнителен free cooling топлообменник монтиран в самия чилър или паралелно да се монтира drycooler. И при двата варианта, при температури на околната среда по-ниски от зададената за поддържане в помещението, водата може да се охлажда директно от външния въздух без да се използват компресорите, които са най-големият консуматор на енергия в климатичните системи.

  • Хибридни системи.

Напоследък все по-голяма популярност придобиват т.нар. хибридни системи, в които са съчетани предимствата на двете описани по-горе технологии. При тях вътрешната единица има два топлобменника и съответно може да бъде свързана към два кръга – фреонов и воден. Външното тяло може да бъде едно отново с два топлообменника – фреонов и воден или могат да бъдат отделни – кондензатор на директно изпарение и drycooler за реализиране на free cooling. Без значение кой от двата подхода ще бъде избран, в тази конфигурация кръгът на директно изпарение е основен, който трябва да обезпечава охлаждането през по-голямата част от годината, а водният кръг се използва за реализиране на free cooling, който през по-студено време да покрива изцяло топлинния товар, а в преходните моменти да подпомага кръга на директно изпарение.

Съществува разновидност на тези системи, при която водният кръг е основен, а този на директно изпарение е резервиращ. При тях водния кръг е свързан към чилър с или без free cooling и това е основното охлаждане, но в случай на авария в чилъра или в тръбната обвръзка, то системата автоматично преминава към охлаждане на директно изпарение до отстраняване на проблема.

Всички описани по-горе методи показват различните принципни постановки за охлаждане на технически помещения с по-голям или по-малък топлинен товар. За конкретна архитектура на охладителни системи има много различни концепции, така че е най-добре да се свържете с нас за консултация и съответно изработка на технически проект за конкретното приложение.

Периметрово охлаждане

Една от най-класическите схеми за охлаждане на центрове за данни и други технически помещения с голямо топлинно натоварване е т.нар. периметрово охлаждане. При него обикновено техниката, която се нуждае от…

За монтаж на електрически табла

При много индустриални и IT приложения има електрически табла или сървърни шкафове, които са с не много високо топлинно натоварване и се налага локално охлаждане само на самото табло, а…

За монтаж между шкафове – InLine

При InLine / InRow технологията за охлаждане на компютърни помещения климатиците се позиционират директно между раковете и посоката на подаване на въздуха е различна в сравнение с досега използваните технологии,…

Прецизна климатизация

Какво означава прецизна климатизация?

Прецизна климатизация stulz 1
Прецизна климатизация stulz – Научете повече!

Прецизната климатизация е предназначена за охлаждане на технически помещения. Нейната цел е да осигури перфектните
параметри на въздуха, които са необходими за правилното функциониране на техническото оборудване в сървърни
помещения или други помещения за електронно изчислителна и телекомуникационна апаратура. Основните изисквания пред
този тип климатична техника са високата надеждност, възможността да работи в режим на високо натоварване
целогодишно, да има възможно по-нисък разход на енергия, както и да има възможност за дистанционно наблюдение. Все
по-голямото топлинно натоварване в сървърните зали изисква различни подходи към организация на въздушния поток,
както и различни видове вътрешни климатични тела. Ето и някои от предизвикателствата пред прецизната климатизация:

Прецизна климатизация и надеждността

Прецизната климатизация е предназначена да работи 365 дни в годината, 24 часа в денонощието. Нейните компоненти са
проектирани да работят непрекъснато при високо експлоатационно натоварване. Това изисква в нея да се използват
висококачествени компоненти, да се осигурява възможността за поддръжка и подмяна на части при износването им, често
пъти без да се прекъсва работата на цялата машина.
Нивото на надеждност при тези системи е от порядъка 99.671% до 99.995% в зависимост от схемата и начина на
резервиране.

Прецизна климатизация и енергийна ефективност

Прецизна климатизация rittal 1
Прецизна климатизация rittal – Свържете се с нас!

Прецизната климатизация е най-големия консуматор на енергия след активното оборудване в сървърните помещения. От тази
гледна точка подобряването на ефективността на този тип системи е от много голямо значение. И когато говорим за
енергийна ефективност от голямо значение е както характеристиките на оборудването, така и оптималното техническо
решение. Правилния дизайн на помещението, правилния подбор на система за прецизна климатизация, добрия мониториг са
от най-висока важност за енергийната ефективност.

Видове прецизна климатизация според използваните методи за охлаждане

Имайки предвид използваните методи за охлаждане, можем да обособим три основни вида прецизна климатизация. Това са
климатични тела, работещи на директно изпарение, чилърни системи, както и хибридни системи. Нека разгледаме какво
представлява всеки един от споменатите видове:

Вид 1 прецизна климатизация според използваните методи за охлаждане: Климатични тела, работещи на директно изпарение

Тези модели прецизна климатизация включват основните компоненти на хладилния цикъл с едно изключение – това на
кондензатора. Внедрен е електронен микроконтролер, който контролира изпълнението на процесите в климатизатора. При
този тип прецизна климатизация кондензаторът се намира извън помещението. Медни тръби осъществяват хладилната връзка
между двете тела. Обикновено дори няма нужда от електрическа връзка, тъй като ролята на кондензатора е единствено да
поддържа налягането в допустими граници. Останалите функции, свързани с контрола на хладилния цикъл, се осъществяват
вътрешно.

Вид 2 прецизна климатизация според използваните методи за охлаждане: Чилърни системи

При прецизна климатизация тип чилърни системи компонентите на хладилния цикъл се намират във външните тела.
Кондензаторът е въздушен, а изпарителят – воден. Това означава, че при този тип система за прецизна климатизация
студът, произвеждан в хладилния цикъл, се отдава на топлоносител. Въпросният топлоносител (вода или гликол) има за
задача да защити системата срещу замръзване или корозия. Той се вкарва в телата, разположени в сървърното помещение,
и отнема тяхната топлина. Впоследствие топлоносителят отново се поставя в чилъра, за да се охлади.

Вид 3 прецизна климатизация според използваните методи за охлаждане: Хибридни системи

Хибридните системи за прецизна климатизация съчетават преимуществата на телата за директно изпарение и на чилърните
системи, което ги прави все по-предпочитани. При тези системи за прецизна климатизация вътрешното тяло е с два
топлообменника и е възможно да се свърже към фреонов и воден кръг. За външното тяло са налице два варианта – отново
да е с два (фреонов и воден) топлообменника или отделно да има кондензатор на директно изпарение, както и drycooler
с функция за free cooling. Обикновено кръгът на директното изпарение изпълнява главната функция, а именно
обезпечаване на охлаждането. От своя страна, водният кръг притежава подпомагаща функция, като при по-студено време
покрива топлинния товар.

Видове прецизна климатизация според начините за монтаж

Прецизна климатизация 1
Прецизна климатизация от Climaset!

Вид 1 прецизна климатизация според начините за монтаж: Монтаж между шкафове
Тази технология за прецизна климатизация се нарича InLine или InRow. При нея климатиците се поставят директно между
раковете, като се формира хоризонтално подаване на въздуха. Новите модели климатици за монтаж между шкафове са
по-дълги от раковете, което позволява студеният въздух да достигне до входа на раковете.

Вид 2 прецизна климатизация според начините за монтаж: Периметрово охлаждане
Прецизна климатизация за периметрово охлаждане е отличен вариант за технически помещения, в които е налице голямо
топлинно натоварване. Техниката, която трябва да се охлади, е в средата на помещението, а охладителните единици са
по периметъра.

Вид 3 прецизна климатизация според начините за монтаж: Монтаж на електрически табла
С прецизна климатизация за монтаж на електрически табла може да се осъществява охлаждане по два начина. Пасивното
охлаждане става с вентилатори, които изсмукват топлия въздух от шкафа и същевременно вкарват студен такъв през
специални компенсиращи филтри. Активното охлаждане пък става чрез инсталиране на климатик, като оборудването може да
се разположи върху шкафа, отстрани на шкафа или пък на вратата.

За какви помещения е подходяща прецизна климатизация?

Прецизна климатизация 2
Прецизна климатизация – За какви помещения е подходяща?

Прецизната климатизация е от съществено значение за няколко технически помещения, където стабилните климатични
параметри са от първостепенна важност за производствения процес, оборудването и качеството на продукцията.

В лабораториите се извършват чувствителни експерименти и измервания, които изискват константни температура и
влажност. Прецизната климатизация гарантира стабилни условия, които са от съществено значение за точността на
резултатите.

Производството на лекарства също изисква изключително прецизни условия, за да се поддържат ефективността и
безопасността на продуктите.

Болници и здравни заведения също използват прецизна климатизация в операционните зали и интензивните отделения, за
да осигурят стабилни условия за пациентите.

В складове и фабрики, където се произвеждат и съхраняват храни, климатични системи поддържат подходяща температура и
влага, за да запазят продуктите свежи и годни за консумация.

Не на последно място, прецизната климатизация е от съществено значение в центровете за данни, където компютърното и
мрежово оборудване изисква стабилни условия на работа, за да се предотвратят повреди и смущения.

Кои са добрите марки прецизна климатизация?

Препоръчително е да си поръчате прецизна климатизация от реномирани марки като Rittal и Stulz. Системите на марката Rittal гарантират ефективно охлаждане на вашите технически помещения и на разположените в тях уреди при максимална икономия на енергия. Това прави Rittal предпочитан бранд за все повече бизнеси, търсещи ефективно охлаждане на техниката на достъпна цена. Модулите прецизна климатизация на Rittal пък са изключително компактни и ще ви спестят пространство в охлажданите технически помещения.

Защо да се насочите към Climaset.net при нужда от прецизна климатизация?

Прецизна климатизация 9
Прецизна климатизация – Изберете качеството!

Причина 1 защо да се насочите към Climaset.net при нужда от прецизна климатизация: Първокласни и модерни модели
Предлагаме ви професионални модели прецизна климатизация от реномираните брандове Rittal и Stulz. Тези модели са
разработени според последните стандарти и тенденции в областта. Моделите ви гарантират ефективно охлаждане на
техническите помещения, без да повишавате осезаемо енергийните си разходи.

Причина 2 защо да се насочите към Climaset.net при нужда от прецизна климатизация: Конкурентни цени
В Climaset.net ще намерите най-конкурентните цени за прецизна климатизация от марката Rittal, както и от останалите
предлагани от нас марки. Ценовата ни политика е адекватна на възможностите на българския бизнес и потребители. Тя ще
ви позволи да оборудвате техническите си помещения с най-добрата прецизна климатизация на приемлива за вас цена.

Причина 3 защо да се насочите към Climaset.net при нужда от прецизна климатизация: Пълно обслужване
При закупуване на прецизна климатизация от Climaset.net, имате възможност да заявите услугата за пълно обслужване.
Например, ако си поръчате системи за прецизна климатизация от марката Rittal и заявите пълно обслужване, ние ще
доставим системите на място в техническото ви помещение, ще извършим монтаж и в бъдеще ще бъдем на разположение при
нужда от сервиз. Така няма да се притеснявате за абсолютно нищо.

Доверете се на екипа на Climaset.net, за да оборудвате перфектно техническите си помещения, гарантирайки запазването
на своята техника в най-доброто възможно състояние и функционалност!

keyboard_arrow_up